Księga procedur

‎1. Słownik wybranych terminów

2. Uczelniany System Doskonalenia Jakości Kształcenia

Do zadań Uczelnianego Systemu Doskonalenia Jakości Kształcenia należy w szczególności:
1. Doskonalenie oferty dydaktycznej oraz programów kształcenia z uwzględnieniem potrzeb otoczenia społeczno-gospodarczego;
2. Kształtowanie postaw projakościowych w środowisku akademickim;
3. Rozwój kadry;
4. Prowadzenie projakościowej polityki rekrutacyjnej;
5. Informowanie o ofercie dydaktycznej i działaniach projakościowych.

Za realizację zadań Uczelnianego Systemu Doskonalenia Kształcenia odpowiadają dziekani oraz kierownicy jednostek pozawydziałowych, międzywydziałowych i wspólnych, prowadzących działalność dydaktyczną.
W ramach USDJK prowadzona jest ewaluacja jakości kształcenia, która obejmuje:
1. Ocenę zajęć dydaktycznych, w której powinni uczestniczyć wszyscy studenci danego kierunku studiów;
2. Okresowy przegląd administracji;
3. Barometr Satysfakcji Studenckiej – zadowolenie z ogólnych warunków studiowania;
4. Monitorowanie losów absolwentów studiów;
5. Badanie kandydatów na studia (poznanie profilu kandydata oraz poznanie źródeł informacji o studiach, przygotowanie oferty dostosowanej do potrzeb i oczekiwań).

Regulacje prawne odnoszące się do doskonalenia jakości kształcenia

3. Zespół Doskonalenia Jakości Kształcenia na Wydziale Lekarskim UJ CM

Zgodnie z zatwierdzoną przez Radę Wydziału w dniu 21.04.2016 Polityką Jakości, Wydział Lekarski Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum dąży do osiągnięcia i utrzymania pozycji wiodącej jednostki kształcącej w zawodach medycznej w Polsce i na arenie międzynarodowej. Konsekwentnie dąży do doskonalenia jakości kształcenia na wszystkich realizowanych kierunkach studiów, studiach doktoranckich oraz na studiach podyplomowych. Wydział wzmacnia potencjał i konkurencyjność poprzez tworzenie optymalnych warunków do rozwoju intelektualnego, naukowego i osobistego studentów, doktorantów, uczestników studiów podyplomowych, kadry akademickiej i administracyjnej.
Realizując Politykę Jakości Wydział deklaruje:
• Doskonalić system zarządzania jakością
• Kłaść nacisk na zasady postępowania zgodnie z obowiązującymi kodeksami etyczno-deontologicznymi,
• Przestrzegać fundamentalnych wartości akademickich, takich jak prawda, rzetelność, sprawiedliwość, poczucie godności i tolerancji, odpowiedzialności oraz przeciwstawieniu się ich łamaniu
• Tworzyć atrakcyjne warunki do rozwoju i kształcenia studentów, doktorantów i uczestników studiów podyplomowych, wyzwalając kreatywność i realizowanie aspiracji,
• Zaspokajać oczekiwania studentów, doktorantów i uczestników studiów podyplomowych w zakresie usług edukacyjnych, poprzez doskonalenie programów kształcenia,
• Systematyczne dostosowywać ofertę edukacyjną do aktualnych tendencji wynikających z rozwoju nauk medycznych i nauk o zdrowiu,
• Zapewnić studentom, doktorantom, uczestnikom studiów podyplomowych wsparcie dydaktyczne, naukowe, materialne i społeczne,
• Tworzyć sprzyjające warunki do rozwoju naukowego i doskonalenia umiejętności dydaktycznych pracowników naukowo-dydaktycznych,
• Dbałość o różnorodność prowadzonych badań w obszarze nauk medycznych, nauk o zdrowiu przyrodniczych, ścisłych, humanistycznych i społecznych
• Prowadzić badania naukowe i prace rozwojowe zgodnie z najnowszymi trendami rozwoju nauki,
• Współpracować z krajowymi i zagranicznymi instytucjami naukowo-badawczymi oraz edukacyjnymi,
• Współpracować z otoczeniem społeczno-gospodarczym,
• Dbać o wysoki poziom infrastruktury dydaktycznej i naukowej,
• Dążyć do łączenia wysokiej jakości kształcenia i badań naukowych z opieką medyczną na bazie klinicznej
• Dbać o wysoki poziom i stały rozwój kadry administracyjnej.
Każdy pracownik Wydziału Lekarskiego UJ CM bez względu na zajmowane stanowisko, zobowiązany jest
w swojej codziennej pracy do wywiązywania się z powierzonych mu zadań, aby realizować Politykę Jakości Wydziału Lekarskiego i dbać o dobry wizerunek Wydziału.

Dokumentacja związana z funkcjonowaniem Zespołu Doskonalenia Jakości Kształcenia na Wydziale Lekarskim UJ CM:

Kompetencje innych Zespołów biorących udział w procesie kształcenia:

4. Działania w ramach wewnętrznego systemu doskonalenia jakości kształcenia

4.1. Program kształcenia

4.1.1. Tworzenie i zatwierdzanie programów kształcenia oraz dokonywanie bieżących zmian

4.1.2. Organizacja i realizacja zajęć dydaktycznych w formie tradycyjnej

Regulamin:

4.1.3. Tworzenie i prowadzenie zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość

4.1.4. Indywidualny Program Studiów, Indywidulany Plan Studiów

4.1.5. Weryfikacja osiągnięcia założonych efektów kształcenia

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 lipca 2019 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty, farmaceuty, pielęgniarki, położnej, diagnosty laboratoryjnego, fizjoterapeuty i ratownika medycznego określa sposób weryfikacji efektów uczenia się:
1. Weryfikacja osiągniętych efektów uczenia się wymaga zastosowania zróżnicowanych form sprawdzania, adekwatnych do kategorii wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych, których dotyczą te efekty.
2. Osiągnięte efekty uczenia się w kategorii wiedzy można weryfikować za pomocą egzaminów pisemnych lub ustnych.
3. Jako formy egzaminów pisemnych można stosować eseje, raporty, krótkie ustrukturyzowane pytania, testy wielokrotnego wyboru (Multiple Choice Questions, MCQ),testy wielokrotnej odpowiedzi (Multiple Response Questions, MRQ), testy wyboru Tak/Nie lub dopasowania odpowiedzi.
4. Egzaminy powinny być standaryzowane i są ukierunkowane na sprawdzenie wiedzy na poziomie wyższym niż sama znajomość zagadnień (poziom zrozumienia zagadnień, umiejętność analizy i syntezy informacji oraz rozwiązywania problemów).
5. Weryfikacja osiągniętych efektów uczenia się w kategorii umiejętności w zakresie komunikowania się oraz proceduralnych (manualnych), wymaga bezpośredniej obserwacji studenta demonstrującego umiejętność w czasie tradycyjnego egzaminu klinicznego lub egzaminu standaryzowanego (Objective Structured Clinical Examination, OSCE) i jego modyfikacji (Mini-Cex). Egzamin OSCE jest wskazany w szczególności jako forma sprawdzania całości umiejętności klinicznych nabytych w trakcie praktycznego nauczania klinicznego na VI roku studiów.

4.1.6. Realizacja praktyk/praktyk zawodowych

4.1.7. Raport z działań projakościowych

4.2. Ocena i rozwój kadry naukowo-dydaktycznej i dydaktycznej

4.2.1. Hospitacja zajęć dydaktycznych

4.2.2. Ocena zajęć dydaktycznych przez studentów

4.2.3. Okresowa ocena nauczycieli akademickich

4.2.4. Samoocena kadry naukowej i naukowo-dydaktycznej

4.3. Infrastruktura dydaktyczna

4.3.1. Monitorowanie bazy kształcenia teoretycznego

4.3.2. Monitorowanie bazy kształcenia praktycznego

4.4. Internacjonalizacja

4.4.1. Mobilność studentów

5.4.2. Nostryfikacje dyplomów

4.5. Tworzenie środowiska sprzyjającego studiowaniu

4.5.1. Barometr satysfakcji studenckiej

4.5.2. Ocena pracowników niebędących nauczycielami akademickimi

4.5.3. Wsparcie rozwoju naukowego studentów

4.6. Współpraca z otoczeniem społecznym

4.6.1. Badanie kandydatów na studia

4.6.2. Monitorowanie losów absolwentów studiów

4.6.3. Ocena studentów przez pracowników zakładów opieki zdrowotnej i pracodawców

Szkoła Doktorska Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu

Studia doktoranckie


<

Wielkość fontu
Kontrast