Słownik wybranych terminów:

 • jakość – pojęcie wielowymiarowe odnoszące się do misji i celów danej instytucji, jak również określonych standardów w ramach danego systemu, instytucji, programu, czy dyscypliny naukowej;
 • zapewnianie jakości oznacza planowane i systematyczne działania niezbędne do tworzenia odpowiedniego stopnia zaufania co do tego, że usługa spełni ustalone wymagania jakościowe;
 • kultura jakości zbiorowa odpowiedzialność za kształcenie (uczenie się), wzorce zachowań i działań związanych z dbałością o jakość;
 • wewnętrzny system zapewniania jakości kształcenia – zbiór wzajemnie powiązanych i wzajemnie oddziałujących elementów związanych z realizacją procesu kształcenia;
 • elementy wewnętrznego systemu zapewnienia jakości kształcenia – interesariusze zewnętrzni, interesariusze wewnętrzni, programy kształcenia na studiach pierwszego, drugiego, trzeciego stopnia, jednolitych magisterskich i podyplomowych, potrzeby rynku pracy, poziom naukowy jednostki, zasoby materialne zapewniające proces dydaktyczny, system informacyjny dla studentów i nauczycieli;
 • interesariusze zewnętrzni – kandydaci na studia, absolwenci, pracownicy zakładów opieki zdrowotnej, pracodawcy, samorządy zawodowe, władze lokalne i rządowe;
 • interesariusze wewnętrzni – studenci, nauczyciele akademiccy, administracja, przedstawiciele Wydziałowej Komisji ds. Nauczania, przedstawiciele Zespołów Doskonalenia Jakości Kształcenia, władze dziekańskie, pełnomocnicy Dziekana;
 • przedmiot element programu kształcenia obejmujący określone treści tematyczne realizowany w formie wykładu, ćwiczeń, ćwiczeń w pracowni umiejętności zawodowych/ komputerowej/ laboratorium, seminarium, zajęć praktycznych/ klinicznych, praktyk/praktyk zawodowych, seminarium dyplomowego lub innych zajęć, określonych w programie kształcenia; w skład przedmiotu może wchodzić więcej niż jedna forma zajęć;
 • prowadzący przedmiot – nauczyciel akademicki posiadający tytuł naukowy lub stopień naukowy doktora habilitowanego albo inny nauczyciel akademicki upoważniony do prowadzenia przedmiotu przewidzianego w programie studiów;
 • koordynator przedmiotu – osoba uprawniona do wpisów zaliczeń i ocen w systemie USOS
 • sekwencyjny system zajęć i egzaminów – określone w programie studiów powiązanie tematyczne pomiędzy przedmiotami uzależniające udział w zajęciach lub przystąpienie do egzaminu od zaliczenia zajęć lub zdania egzaminu z innego przedmiotu;
  punkty zaliczeniowe punkty przewidziane w programie kształcenia danego kierunku dla poszczególnych przedmiotów objętych tym programem (punkty Europejskiego Systemu Transferu i Akumulacji Punktów ECTS);
 • cykl kształcenia/tok studiów zatwierdzony program studiów obejmujący całość danego poziomu studiów;
 • program studiów – składowa programu kształcenia stanowiąca opis procesu kształcenia prowadzącego do uzyskania zakładanych efektów;
 • program kształcenia – opis zakładanych efektów kształcenia, program studiów wraz z planem studiów stanowiący opis procesu kształcenia prowadzącego do uzyskania tych efektów;
 • proces zespół działań, których celem jest osiągnięcie określonego rezultatu;
 • procedura tryb realizacji procesu zawierający opis uporządkowanych w czasie czynności, jakie należy wykonać, aby osiągnąć określony rezultat;

 • cykl PDCA – cykl Deminga (ang. Plan-Do-Check-Act) to schemat ilustrujący podstawową zasadę ciągłego doskonalenia. Cykl ten realizowany jest w czterech etapach związanych z planowaniem, wdrażaniem, monitorowaniem i ciągłym doskonaleniem
  • Planowanie (ang. Plan) –ustanowienie polityki, określanie celów, procesów, odpowiedzialności, procedur i narzędzi niezbędnych do realizacji zadań zgodnych z wymaganiami określonymi w przepisach powszechnie obowiązujących, a także oczekiwaniami interesariuszy i polityką organizacji,
  • Realizacja (ang. Do) – wdrożenie i stosowanie polityki, środków nadzoru, procesów i procedur, metod realizacji celów i stosownych narzędzi.
  • Sprawdzenie (ang. Check) – monitorowanie i pomiar procesów oraz ich wyników w odniesieniu do polityki, celów i stawianych im wymagań,
  • Doskonalenie (ang. Act) – podejmowanie działań zmierzających do ciągłego doskonalenia systemu zarządzania jakością.
Wielkość fontu
Kontrast