Słownik wybranych terminów:

 • jednolite studia magisterskie – stanowią formę kształcenia, w której podstawę rekrutacji stanowi świadectwo dojrzałości. Nie są podzielone na stopnie, umożliwiają uzyskanie specjalistycznej wiedzy w określonym zakresie kształcenia i przygotowują do twórczej pracy w określonym zawodzie. Kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego: magistra, magistra inżyniera albo tytułu równorzędnego (lekarza, lekarza dentysty).
 • Studia I stopnia – forma kształcenia, w której podstawę rekrutacji stanowi świadectwo dojrzałości. Trwają 6 (licencjackie) lub 7 (inżynierskie) semestrów, kończą się obroną pracy dyplomowej i uzyskaniem tytułu licencjata lub inżyniera.
 • Studia II stopnia – forma kształcenia, w której podstawę kwalifikacji stanowi dyplom ukończenia studiów I stopnia. Trwają zwykle 4 semestry, kończą się obroną pracy dyplomowej i uzyskaniem tytułu magistra.
 • jakość – pojęcie wielowymiarowe odnoszące się do misji i celów danej instytucji, jak również określonych standardów w ramach danego systemu, instytucji, programu, czy dyscypliny naukowej;
 • zapewnianie jakości – oznacza planowane i systematyczne działania niezbędne do tworzenia odpowiedniego stopnia zaufania co do tego, że usługa spełni ustalone wymagania jakościowe;
 • kultura jakości – zbiorowa odpowiedzialność za kształcenie (uczenie się), wzorce zachowań i działań związanych z dbałością o jakość;
 • wewnętrzny system zapewniania jakości kształcenia – zbiór wzajemnie powiązanych i wzajemnie oddziałujących elementów związanych z realizacją procesu kształcenia;
 • elementy wewnętrznego systemu zapewnienia jakości kształcenia – interesariusze zewnętrzni, interesariusze wewnętrzni, programy kształcenia na studiach pierwszego, drugiego, trzeciego stopnia, jednolitych magisterskich i podyplomowych, potrzeby rynku pracy, poziom naukowy jednostki, zasoby materialne zapewniające proces dydaktyczny, system informacyjny dla studentów i nauczycieli;
 • interesariusze zewnętrzni – kandydaci na studia, absolwenci, pracownicy zakładów opieki zdrowotnej, pracodawcy, samorządy zawodowe, władze lokalne i rządowe;
 • interesariusze wewnętrzni – studenci, nauczyciele akademiccy, administracja, przedstawiciele Wydziałowej Komisji ds. Nauczania, przedstawiciele Zespołów Doskonalenia Jakości Kształcenia, władze dziekańskie, pełnomocnicy Dziekana
 • wydział – jednostka organizacyjna określona w Statucie Uniwersytetu
 • punkty ECTS – punkty zdefiniowane w europejskim systemie akumulacji i transferu punktów
  zaliczeniowych jako miara średniego nakładu pracy osoby uczącej się, niezbędnego do uzyskania
  zakładanych efektów uczenia się. Punkty ECTS można zdobyć tylko i wyłącznie po wykonaniu wymaganej pracy i zaliczeniu danego przedmiotu – liczba punktów ECTS za zaliczenie danego elementu programu studiów ma charakter bezwzględny i nie zależy od uzyskanej oceny.
 • rok studiów – jednostka zaliczeniowa realizacji programu studiów
 • rok akademicki – okres kalendarzowy, w którym prowadzone są zajęcia oraz egzaminy
  i zaliczenia przewidziane w programie studiów
 • student – osoba kształcąca się na studiach, która została przyjęta na studia i złożyła ślubowanie
 • przedmiot – element programu studiów obejmujący określone treści tematyczne realizowany
  w formie zajęć dydaktycznych, w szczególności w formie wykładu, laboratorium, ćwiczeń, konwersatorium, seminarium, proseminarium, praktyki, określonych w programie studiów; w skład przedmiotu może wchodzić więcej niż jedna forma zajęć
 • koordynator przedmiotu – wyznaczona przez dziekana osoba odpowiedzialna za organizację przedmiotu
 • prowadzący zajęcia – nauczyciel akademicki zatrudniony na stanowisku dydaktycznym lub badawczo-dydaktycznym oraz inna osoba prowadząca zajęcia posiadająca kompetencje i doświadczenie niezbędne do właściwej realizacji zajęć, wskazana w harmonogramie; w wyjątkowych przypadkach dziekan może wyrazić zgodę na prowadzenie zajęć przez nauczyciela akademickiego zatrudnionego na stanowisku badawczym
 • sekwencyjny system zajęć i egzaminów–określone w programie studiów powiązanie tematyczne pomiędzy przedmiotami uzależniające udział w zajęciach lub przystąpienie do egzaminu od zaliczenia zajęć lub zdania egzaminu z innego przedmiotu
 • program studiów–określa efekty uczenia się oraz opis procesu prowadzącego do ich uzyskania, a także liczbę punktów ECTS przypisaną do zajęć
 • plan studiów – szczegółowe określenie organizacji i sposobu realizacji programu studiów
 • tok studiów – przebieg studiów uwzględniający w szczególności zrealizowane lata studiów, w tym
  wykorzystane urlopy od zajęć i powtarzanie roku studiów
 • harmonogram – szczegółowy rozkład zajęć w semestrze w danym roku akademickim ze wskazaniem prowadzących zajęcia
 • dziekan – dziekan lub prodziekan działający z upoważnienia Rektora,
 • sylabus – element programu studiów zawierający m.in. szczegółowy opis przedmiotu
 • sporządzony zgodnie z odrębnymi przepisami

 • prowadzący przedmiot – nauczyciel akademicki posiadający tytuł naukowy lub stopień naukowy doktora habilitowanego albo inny nauczyciel akademicki upoważniony do prowadzenia przedmiotu przewidzianego w programie studiów;
 • awans – wpis na kolejny rok studiów w ramach tego samego roku akademickiego.
 • program kształcenia – opis zakładanych efektów kształcenia, program studiów wraz z planem studiów stanowiący opis procesu kształcenia prowadzącego do uzyskania tych efektów;
 • proces – zespół działań, których celem jest osiągnięcie określonego rezultatu;
 • procedura tryb realizacji procesu zawierający opis uporządkowanych w czasie czynności, jakie należy wykonać, aby osiągnąć określony rezultat;

 • cykl PDCA – cykl Deminga (ang. Plan-Do-Check-Act) to schemat ilustrujący podstawową zasadę ciągłego doskonalenia. Cykl ten realizowany jest w czterech etapach związanych z planowaniem, wdrażaniem, monitorowaniem i ciągłym doskonaleniem
  • Planowanie (ang. Plan) –ustanowienie polityki, określanie celów, procesów, odpowiedzialności, procedur i narzędzi niezbędnych do realizacji zadań zgodnych z wymaganiami określonymi w przepisach powszechnie obowiązujących, a także oczekiwaniami interesariuszy i polityką organizacji,
  • Realizacja (ang. Do) – wdrożenie i stosowanie polityki, środków nadzoru, procesów i procedur, metod realizacji celów i stosownych narzędzi.
  • Sprawdzenie (ang. Check) – monitorowanie i pomiar procesów oraz ich wyników w odniesieniu do polityki, celów i stawianych im wymagań,
  • Doskonalenie (ang. Act) – podejmowanie działań zmierzających do ciągłego doskonalenia systemu zarządzania jakością.