Ocena zajęć dydaktycznych

Raport roczny ZdsDJK na WL UJCM_2020-2021

Posiedzenie WZDJK_2021-06-21

Posiedzenie WZDJK_2021-05-17

Posiedzenie WZDJK_2021-03-15

Posiedzenie WZDJK_2021-01-11

Posiedzenie WZDJK_2020-11-16

Badanie ma na celu monitorowanie jakości prowadzonych na UJ zajęć dydaktycznych. Informacja zwrotna ze strony uczestników kursów umożliwia wykrycie mocnych i słabych stron procesu nauczania oraz zarządzanie ofertą dydaktyczną UJ. Zebrane i opracowane wyniki, będące zarazem jednym z elementów systemu oceny pracy kadry naukowo-dydaktycznej uczelni, stanowią podstawę do wdrażania rozwiązań sprzyjających poprawie jakości kształcenia.

W badaniu mogą uczestniczyć wszyscy studenci UJ, w tym doktoranci oraz słuchacze studiów podyplomowych. Ocenie podlegają pracownicy naukowo-dydaktyczni i dydaktyczni, którzy prowadzili zajęcia zakończone w danym semestrze akademickim. Ocena odbywa się dwa razy w roku akademickim, na koniec każdego semestru (letnia edycja badania składa się z dwóch etapów, przed i po przerwie wakacyjnej).

Ankiety w systemie USOSweb przeprowadzane są z poszanowaniem zasady dobrowolności i poufności. Dane, mające postać zbiorczych tabel, podlegają statystycznemu opracowaniu. Raporty z uzyskanych wyników zostają przekazane władzom oraz kierownikom podstawowych jednostek organizacyjnych uczelni, jak również na ogólnym poziomie upubliczniane.

Studenckie oceny stanowią istotny element analizy własnej pracy oraz okresowej oceny pracownika naukowo-dydaktycznego i dydaktycznego. Wspomagają także kierowników jednostek w podejmowaniu decyzji o realizowanych w ramach programu studiów kursach i ich prowadzących. Dodatkowo, wysoko ocenionym dydaktykom przyznawane są nagrody JM Rektora UJ za wysoką jakość pracy.

Regulamin ankietowego systemu oceny zajęć dydaktycznych z  12 marca 2013

Nieprawidłowości w przypisaniu osób prowadzących do poszczególnych zajęć można zgłaszać przez formularz zamieszczony na stronie:  https://usos.cm-uj.krakow.pl

Osoby nagrodzone za wysoką jakość pracy dydaktycznej na Wydziale Lekarskim

 • rok akademicki 2010/11:
  • prof. dr hab. Jan LITWIN
  • dr Agata PIETRZYK
  • dr Grażyna PYKA-FOŚCIAK
  • dr hab. Jerzy WALOCHA
 • rok akademicki 2009/10:
  • prof. dr hab. Tomasz BRZOZOWSKI
  • prof. dr hab. Artur DEMBIŃSKI
  • prof. dr hab. Józef GIEROWSKI
  • dr Grzegorz GONCERZ
  • prof. dr hab. Piotr LAIDLER
  • dr Agata MUSIAŁ
  • prof. dr hab. Marek SANAK
  • dr hab. Janusz SKRZAT
  • dr hab. Jerzy WALOCHA
 • rok akademicki 2008/09
  • prof. dr hab. Piotr LAIDLER
  • dr Sławomir OLSZOWSKI
  • prof. dr hab. Marek SANAK
  • dr hab. Jerzy WALOCHA