Barometr satysfakcji studenckiej

Cele

W badaniu ocenie poddawany jest szereg czynników, które mogą wpływać na subiektywnie odczuwane zadowolenie ze studiowania na Uniwersytecie Jagiellońskim. Zebrane i opracowane wyniki stanowią podstawę do wdrażania rozwiązań sprzyjających utworzeniu środowiska przyjaznego studiowaniu (poprawie warunków pozadydaktycznych Uczelni).

Realizacja

Badanie realizowane jest raz w roku akademickim, na przełomie kwietnia i maja i odbywa się za pośrednictwem ankiety elektronicznej. Zawarte w szczegółowym kwestionariuszu pytania dotyczą zarówno kwestii ogólnouniwersyteckich (m.in. bezpieczeństwa, procedur administracyjnych, warunków w domach studenckich), jak też specyficznych dla konkretnej jednostki (m.in. tygodniowego rozkładu zajęć, czy np. oceny działań podejmowanych przez dyrektora ds. studenckich). W akcji mogą uczestniczyć wszyscy studenci, w tym doktoranci oraz słuchacze studiów podyplomowych UJ.