Regulamin w sprawie obowiązkowości uczestnictwa w zajęciach na Wydziale Lekarskim

W związku z obowiązywaniem od roku akademickiego 2019/2020 Regulaminu studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich (Załącznik do uchwały nr 25/IV/2019, Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 24 kwietnia 2019 r.) oraz Rozporządzenia ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 lipca 2019 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty, farmaceuty, pielęgniarki, położnej, diagnosty laboratoryjnego, fizjoterapeuty i ratownika medycznego chciałbym zwrócić uwagę na istotne informacje dotyczące konieczności realizacji określonych standardami godzin dydaktycznych:

 • 1. W przypadku wprowadzenia dodatkowych godzin wolnych od zajęć dydaktycznych nie ujętych w ogłaszanych przez Rektora Zasadach organizacji roku akademickiego (np. dodatkowych dni dziekańskich) obowiązuje konieczność ich odrobienia. Podobnie, w przypadku, gdy w związku z kalendarzem akademickim brak jest możliwości zrealizowania pełnego kursu zajęć (np. duża liczba dni świątecznych w określony dzień tygodnia) konieczne jest zaplanowanie dodatkowych terminów, celem realizacji wszystkich wymaganych programem zajęć. O sposobie uzupełnienia programu nauczania decyduje koordynator przedmiotu w porozumieniu z zainteresowaną grupą studentów. Dodatkowe terminy zajęć nie mogą kolidować z innymi zajęciami dydaktycznymi przewidzianymi w harmonogramie zajęć.
 • 2. Wszystkie zajęcia prowadzone na Wydziale Lekarskim są zajęciami obowiązkowymi (wykłady, e-learning, seminaria, ćwiczenia, symulacje) i służą zrealizowaniu pełnego programu i uzyskaniu określonych efektów uczenia. W związku z tym nieobecność studenta na zajęciach może mieć tylko i wyłącznie charakter nieobecności usprawiedliwionej. Podstawą do usprawiedliwienia nieobecności studenta na zajęciach są w szczególności: zły stan zdrowia poświadczony zaświadczeniem lekarskim, udział w posiedzeniu organu lub ciała kolegialnego Uniwersytetu oraz reprezentowanie Uniwersytetu na forum krajowym lub zagranicznym potwierdzone odpowiednim zaświadczeniem wystawionym przez Rektora lub upoważnioną osobę.
  Student ma obowiązek uzupełnić materiał z zajęć, na których był nieobecny. O sposobie odrobienia nieobecności/uzupełnieniu wiadomości decyduje koordynator przedmiotu. Informacja taka powinna być zawarta w regulaminie zajęć z danego przedmiotu.
 • W związku z obowiązywaniem powyższych regulacji zwracam się z prośbą o odpowiednie dostosowanie harmonogramów zajęć oraz regulaminów zajęć w koordynowanych przez Państwa jednostkach.

  Z poważaniem,
  Prof. dr hab. Przemko Kwinta
  Prodziekan WL UJ CM ds. organizacyjnych, programu studiów i kształcenia na kierunku lekarskim

  Prof. dr hab. Maciej Małecki
  Dziekan Wydziału Lekarskiego